ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางของประเทศไทย สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ (Official Passport)

การออกหนังสือเดินทางราขการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ

(2) ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรืสถานกงสุลไทย หรือ ในคณะทูตถาวรประจำองค์การระหว่างประเทศในตำแหน่งอื่นที่มิใช่ตำแหน่ง ทางการทูต รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาที่ประจำอยู่ หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ปี

(3) บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ

(4) บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือในกรณีที่เห็นสมควรเป็นพิเศษ หรือ เกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางได้

หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้


เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ราชการ

อนึ่ง ผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทาง ได้แก่ ภาพใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อนำไปบันทึกลงในไมโครชิพที่ฝังในหนังสือเดินทาง

  1. หนังสือนำจากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางไปราชการให้ระบุประเทศ กำหนดวันเวลาที่จะเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด (เอกสารชุดนี้ผู้เดินทางต้องทำขออนุมัติลาราชการพร้อมแนบโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อน แล้วจึงติดต่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการออกเอกสารต่อไป)
  2. สำเนาบันทึกหรือสำเนาคำสั่งที่อนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ แสดงรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ) กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่อื่น เช่น จากต่างประเทศ หรือหน่วยงานในประเทศ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ
  3. บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน *ในกรณีบุคลากรของคณะฯ ท่านสามารถดำเนินการขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผ่านระบบออนไลน์ของฝ่ายทุนมนุษย์ ได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orpr/System/HR2/MUSMCard/pages/index.asp และศึกษาขั้นตอนได้จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/hr/sites/default/files/public/Card%20online-01.jpg 
  4. กรณีเป็นพนักงานของรัฐ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย โปรดนำหลักฐานแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานกับต้นสังกัด เช่น สัญญาการจ้างมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง
  5. หนังสือเดินทางราชการเล่มเก่า (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) 

ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางราชการ

1. เดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งรับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น (สามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการได้จากลิงค์นี้)

2. รับบัตรคิว (สามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้) 

3. แสดงบัตรประชาชนพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้

4. วัดส่วนสูง

5. เก็บลายนิ้วมือ

6. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา

7. ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งว่าจะมารับเองหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์

เอกสารที่ใช้ในการรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

 

CR: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ