You are here

แบบฟอร์มการทำสัญญา

แบบฟอร์มการทำสัญญา

1.แบบฟอร์มที่ 5 คลิ๊ก
2.แบบฟอร์ม คุณสมบัติของสเปก คลิ๊ก
3.เอกสารที่บริษัทต้องจัดเตรียมทำสัญญา คลิ๊ก
4.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 2568-2569 คัดเลือก -  คลิ๊ก
5.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 2568-2569 เฉพาะเจาะ คลิ๊ก
6.แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ คลิ๊ก
7.แบบฟอร์ม เงื่อนไข 9 ข้อ คลิ๊ก
8.แบบฟอร์ม รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย คลิ๊ก

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794