You are here

เอกสารปรับลดราคาและปรับขึ้นราคามีอะไรบ้าง

เอกสารปรับลดราคามีอะไรบ้าง

1

แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา ปรับลดราคา(ลงวันที่เริ่มปรับลดมาด้วยค่ะ)

2

ยื่นเอกสารที่ คุณ ปัญจนาถ(โบว์) โทร 02-2010177

เอกสารปรับขึ้นราคามีอะไรบ้าง

1

แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา ปรับขึ้นราคา (เมื่อยื่นเอกสารแล้ว รอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

2

ยื่นเอกสารที่ คุณ ปัญจนาถ(โบว์) โทร 02-2010177

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794