You are here

เอกสารการขอเพิ่มขนาด เวชภัณฑ์มีอะไรบ้าง

1

แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา(ขอเพิ่มขนาด)

2

สเปคเวชภัณฑ์ของบริษัท (ภาษาไทย)

3

แคตตาล๊อค (เวชภัณฑ์ที่จะเพิ่มขนาดต้องมีรายละเอียดของขนาดที่เพิ่มอยู่ในแคตตาล๊อคหน้าเดียวกันกับ เวชภัณฑ์ชนิดนั้นที่มีอยู่ในโรงพยาบาล)

4

เอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) , ใบ Certificate

5

ยื่นเอกสารที่ คุณ ปัญจนาถ(โบว์) โทร 02-2010177

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794