You are here

เอกสารประกอบการนำเข้าเวชภัณฑ์มีอะไรบ้าง

1

แบบฟอร์มที่ 1 คำเสนอขออนุมัติการใช้เวชภัณฑ์ ชนิดใหม่

2

แบบฟอร์ม สเปคกลางเวชภัณฑ์(ภาษาไทย)

3

แบบฟอร์ม การนำเข้าเวชภัณฑ์

4

แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา (ก่อนการต่อรองราคา)

5

สเปคเวชภัณฑ์ของบริษัท(ภาษาไทย) , แคตตาล๊อค

6

เอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) , ใบ Certificate

7

ยื่นเอกสารที่ คุณ ปัญจนาถ(โบว์) โทร 02-2010177

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794