เทคนิค(technical)การเลือกใช้ Mask N95 อย่างปลอดภัยและเหมาะสมในสถานการณ์ การแพร่กระบาดของ COVID-19