You are here

แบบฟอร์มการส่งข้อมูลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องมีการบำรุงรักษา หรือตรวจสอบสภาพ

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794