งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794