You are here

เอกสารประกอบการนำเข้า

 

  แบบฟอร์ม การนำเข้าเวชภัณฑ์

  แบบฟอร์มที่ 1 ขออนุมัติการใช้เวชภัณฑ์ฯ ชนิดใหม่ 

  แบบฟอร์มที่ 2 ขออนุมัติการใช้เวชภัณฑ์ฯ กรณีเร่งด่วน  

 

  แบบฟอร์มที่ 3 ขอบริจาค

 

  แบบฟอร์มที่ 4 ขออนุมัติการใช้เวชภัณฑ์ฯ แบบมิได้ขออนุมัติล่วงหน้า 

  แบบฟอร์มที่ 5 วิธีการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงรหัสเวชภัณฑ์ฯ โดยไม่เปลี่ยนแปลงราคา   

 

  ใบเสนอราคา (ก่อนการต่อรองราคา)   

 

  ใบเสนอราคา (ผ่านการต่อรองราคา)   

 

  ใบเสนอราคา (ปรับขึ้นราคา)

 

  ใบเสนอราคา (ปรับลดราคา)   

  ใบเสนอราคา (ขอเพิ่มขนาด)
 หนังสือแสดงความจำนงบริจาค/สนับสนุน (ถ้าแถมในสัญญาไม่ต้องทำฟอร์มนี้)

 สเปคกลาง

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794