อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลี...

 

อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลี...

 
ยินดีตอนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 ด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 
กิจกรรมโครงการ รามาธิบดีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๒

 อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจากห...

 
โครงการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๖

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายม...

 
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ รามาสามัคคี ๒๕๕๘

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เนื่อ...

 
กิจกรรมโครงการ "รามาธิบดีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๑"

อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตัวแทนของ...

 
บัตรแสดงตนของผู้มีคุณูปการ อดีตบุคลากรและครอบครัวของอดีตบุคลากรคณะฯ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรแสดงตนของผู้มีคุณูปการ อดีตบุคลากรและครอบครัว

 
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดพิธีมอบของที่ระลึก...

 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การทำแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง (Core Values)

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดก...

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter