ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อเรื่อง "เรียนรู้และปรับตัว เพื่อการทำงานอย่...

 

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลัก...

 
ขอเชิญบุคลากรยื่นแบบคำนวณภาษี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าทีสรรพากร  ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.

ขอเชิญบุคลากรยื่นแบบคำนวณภาษี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าทีสรรพากร ...

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Sh...

 

ด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผ...

 
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1"

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น ประ...

 

มีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2558

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter