ยื่นแบบคำนวนภาษีผ่าน Internet โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ให้บริการยื่นภาษี และได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมสรร...

 

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช...

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Academic Position Club ค...

 

งานมหกรรมสุชภาพ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "มหกรรมสุขภาพ" ระหว่างว...

 
สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ราย...
 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาส...

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 15,...

 

การปรับสัดส่วนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560

 ...

 

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมตัวก่อนยื่นภาษีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พ...

 

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในการเพิ่...

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter