พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดพิธีมอบของที่ระลึก...

 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การทำแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง (Core Values)

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดก...

 
สรรหาหัวหน้างานพยาบาลอายุรศาสตร์ และ หัวหน้าพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการเสนอชื่อ หัวหน้างา...

 
โครงการ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักรามา”รุ่นที่ ๒

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักรามา" เป็นการจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ค่านิยม...

 
โครงการ  “ก้าวใหม่...ในรั้วรามาธิบดี”

ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ " ก้าวใหม่...ในร...

 
โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาลเชิงรุก ณ สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ  ประจำปี ๒๕๕๗

เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจำนวนพยาบาลให้เพียงพอแก่ความต้องการและรองรับการขยายการให้บริ...

 
ภาพบรรยากาศ สรรหาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการเสนอชื่อหัวหน้าฝ่ายการพ...

 
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ รามาสามัคคี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสัง...

 
Ramathibodi_Roadshow โครงการ "สรรหาพยาบาล" ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖“ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม Roa...

 
โครงการ "พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ สร้างฝ่าย ทำโป่ง"

ตามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสั...

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter