You are here

โครงการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๖

 

             ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ที่มีคณะ/หน่วยงานในเครือข่าย จำนวน ๙ สถาบัน ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในชื่อว่า  " โครงการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๖ "

             เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรมหิดลเครือข่ายพญาไท มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนมีพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรมหิดลเครือข่ายพญาไท ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน             

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
 https://plus.google.com/photos/103665726906252149697/albums/6106390463580674913?authkey=CIDHs4KwwvvwLw

https://plus.google.com/photos/103665726906252149697/albums/6106632737138058961?authkey=CKu3ybbq5oj2CQ

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter