You are here

กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559

 
 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Show " โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล " ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ต่างๆ เพื่อเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การขยายการให้บริการทางการแพทย์ และเตรียมพร้อมสู่การเปิด ให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในปี 2560 โดยมีนักศึกษาพยาบาลให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และสอบถามรายละเอียดของการปฏิบัติงานเชิงลึก ซึ่งการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา เกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างยิ่ง

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพ และวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter