You are here

โครงการ Academic Position Club ครั้งที่ 5 เรื่อง “เตรียมตัวเป็นศาสตราจารย์ก่อนอายุ 40”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Academic Position Club ครั้งที่ 5 เรื่อง “เตรียมตัวเป็นศาสตราจารย์ก่อนอายุ 40” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและความเป็นเลิศของคณะฯ    

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
 
 
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter