You are here

กิจกรรมโครงการ "รามาธิบดีพัฒนาประเทศไทย" ครั้งที่ ๔

          อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตัวแทนของคณะฯ ร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “รามาธิบดีพัฒนาประเทศไทย" ครั้งที่ ๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนานักเรียน สุขภาพครอบครัวนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาแปลงเกษตรและสถานที่ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://goo.gl/EVkTgq

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter