ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
ขอเชิญบุคลากรยื่นแบบคำนวณภาษี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าทีสรรพากร  ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.

ขอเชิญบุคลากรยื่นแบบคำนวณภาษี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าทีสรรพากร ...

 
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1"

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น ประ...

 

มีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2558

 
บัตรแสดงตนของผู้มีคุณูปการ อดีตบุคลากรและครอบครัวของอดีตบุคลากรคณะฯ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรแสดงตนของผู้มีคุณูปการ อดีตบุคลากรและครอบครัว

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter