ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช...

 

งานมหกรรมสุชภาพ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "มหกรรมสุขภาพ" ระหว่างว...

 
สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ราย...
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 15,...

 

การปรับสัดส่วนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560

 ...

 

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมตัวก่อนยื่นภาษีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พ...

 

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในการเพิ่...

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter