You are here

ประเภทของบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พนักงานมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภท มีชื่อเรียกดังนี้
  1. พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรที่จ้างจากเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย(*ส่วนงาน) ซึ่งจะใช้เรียกพนักงานนี้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นบุคลากรที่จ้างจากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    (*ชื่อของหน่วยงานที่จ้าง)
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นบุคลากรที่จ้างจากเงินรายได้ของคณะฯ ปัจจุบันไม่มีการบรรจุพนักงานประเภทนี้แล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดประเภทการจ้างแบบใหม่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สัญญาจ้างจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน การจ้าง มี 2 ประเภท คือ

1.พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และได้รับค่าจ้างประจำทุกเดือน
สัญญาจ้างมีดังนี้
1) สัญญาระยะแรกไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
2) สัญญาจ้างครั้งต่อไป กำหนดไว้ 2 แบบ
ก.สัญญาจ้างจนครบเกษียณอายุงาน
ข.สัญญากำหนดระยะการจ้างตามที่ต้องการ(ตามการตกลงระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา) โดยสัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน

2.พนักงานมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลา หรือปฏิบัติงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวันทำงานและได้รับค่าจ้างตามวันที่ปฏิบัติงานจริง สัญญาจ้างสัญญาละไม่เกิน 1 ปี

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่สามารถปรับลดระยะเวลาการจ้างในขณะที่สัญญาเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยกเว้นเฉพาะในกรณีต้องขยายระยะเวลาการจ้างด้วยสาเหตุจำเป็น เช่น ขยายสัญญาจ้างให้ครอบคลุมระยะเวลาการชดใช้ทุน หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นต้น

สายงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภทดังนี้  
1. สายวิชาการ  ได้แก่  ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อาจารย์  นักวิจัย (ซึ่งทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ)
2. สายบริหาร มี 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
3. สายสนับสนุน  แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  กลุ่มสนับสนุนทั่วไป

 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1.ลูกจ้างเงินงบประมาณ

บุคลากรที่จ้างด้วยเงินงบประมาณจากทางราชการ เพื่อให้ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

บุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือรายวัน  ระยะเวลาการจ้างปีต่อปี  ตามปีงบประมาณ

3.ลูกจ้างเงินโครงการพิเศษต่างๆ

บุคคลซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณจากกองทุนนั้น ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้กับโครงการหรือกองทุนนั้น ๆ เช่น ลูกจ้างกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลูกจ้างมูลนิธิรามาธิบดี  เป็นต้น

 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585 แฟกซ์ 02-201-1587
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter