You are here

มอบเหรียญพระราชทาน Princess Health Award 2022 รางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับพระราชทาน ให้กับหอจดหมายเหตุฯ

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543