วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชม live Facebook ในหัวข้อเรื่อง "พาแม่ไปกินอะไรดี"

...
 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม...

 

เมื่อวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น...

 

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.เพชร  รอดอารีย์ ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำ...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE “ชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล และลดไขมันในเลือด ด้วยเมนูผัก”...

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) จำนวน 8 คน...

 

        เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับนักศึกษาพยาบาลปร...

 

        เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.งานสร้างสร้างเสริมสุขภา...

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543