เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 17 ประจำปี 2568 (BMS17) ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.ย. 2567 (อบรมระหว่างวันที่ 4 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2567)ดาวน์โหลด:
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 17 ประจำปี 2568 (บุคลากรภายในคณะฯ)
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 17 ประจำปี 2568 (บุคลากรภายนอกคณะฯ)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 17 ประจำปี 2568
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
 

ติดต่อสอบถาม:
นายวิทิต ร่วมเงิน (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-0828 Emial: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวอัญชนา จันทรวิจิตร (ผู้ประสานงานหลักสูตร ลำดับที่ 2) โทร. 02-201-1547 Email: anchana.cht@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296