(ปิดรับสมัคร) การอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 (CEO53) (อบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 18 ก.ย. 2567)ดาวน์โหลด:
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 (บุคลากรภายในคณะฯ)
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 (บุคลากรภายนอกคณะฯ)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567

ติดต่อสอบถาม:
นายวิทิต ร่วมเงิน (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-0828 Emial: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวพินผกา กุลนิล (ผู้ประสานงานหลักสูตร ลำดับที่ 2) โทร. 02-201-0798 Email: pinpaka.kul@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296