ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 (BMS15)
ดาวน์โหลด:
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 (BMS15)

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 (BMS15)

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 (BMS15)

ติดต่อสอบถาม:
นางสาวประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมมะ (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-1547 Email: praweenuch.san@mahidol.ac.th
นางสาวจันทนี แจ่มฟ้า โทร. 02-201-1274 Email: chantanee.cha@mahidol.ac.th
งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296