ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "Digital Transformation in Healthcare" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 (อบรมระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 15 พ.ค. 2567)


 

ดาวน์โหลด:
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "Digital Transformation in Healthcare" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนการอบรม หลักสูตร "Digital Transformation in Healthcare" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567

ติดต่อสอบถาม:
นางสาวอัญชนา จันทรวิจิตร (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-1547 Email: anchana.cht@mahidol.ac.th
นายวิทิต ร่วมเงิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. 02-201-0828 Email: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296