ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16)

 

ดาวน์โหลด:
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16)

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16)

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16)

ติดต่อสอบถาม:
นางสาวพินผกา กุลนิล (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-0798 Email: pinpaka.kul@mahidol.ac.th
นายวิทิต ร่วมเงิน โทร. 02-201-0828 Emial: witit.rua@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296