ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9

ครั้งที่ 1

             ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 นั้น
             บัดนี้ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล  ได้พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 จำนวน 17 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นายแพทย์กมล ศรีจันทึก
2 พันเอก กศม ภังคานนท์
3 นายแพทย์กิตติชัย มูลวิริยกิจ
4 นายกิติภูมิ ชัยสุวรรณ
5 นายคงชัย  ฐานาพิชัยศักดิ์
6 นายแพทย์คมวุฒิ คนฉลาด
7 นายแพทย์ฉัตรชัย ยมศรีเคน
8 เภสัชกรทิวา รัตนธรรม
9 แพทย์หญิงธัญนุช สัญชาติ
10 นายแพทย์ธเนศ เติมกลิ่นจันทน์
11 นางนุชจเรียน เรืองสังข์
12 แพทย์หญิงบุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์
13 นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล
14 นายแพทย์สุธน เอกเสถียร
15 นายสุนทร หลั่นเจริญ
16 นายแพทย์สุรพงศ์ แสนโภชน์
17 นายเอกชัย ศิริชุติมางกูร

 Download 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 02 201 0798 
E-mail : supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296 Website: http://med.mahidol.ac.th/has