ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 16 กันยายน 2563 (บ่าย)

 
      รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ รองศาสตราจารย์ สาขาเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, เลขาธิการ สมาคมเวชสารสนเทศไทย และยังเป็นที่ปรึกษา ด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพ IT โรงพยาบาลด้วย HA-IT” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 15.30 น.