ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 17 กันยายน 2563 (เช้า)

 
      อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน อายุรแพทย์ และ นักเวชสารสนเทศ (Health Informatician) ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโสสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(สมสท.) ส่วนงานมาตรฐานและบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Digital Health & Health System Science” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.