ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

"การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10)

          ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 นั้น   

          บัดนี้ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์”  รุ่นที่ 10 จำนวน 33 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1 นายแพทย์กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์
2 นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
3 นายฉัตรเพชร สารภาพ
4 แพทย์หญิงชนิกานต์ คณาเดิม
5 นายชัยวิวัฒน์ ทองทวีชัยกิจ
6 นายชาคร พิทักษ์วัชระ
7 นางสาวชื่นฤทัย ยี่เขียน
8 ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ
9 นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์
10 นายแพทย์ทิพากร ตุ้มนาค
11 นายแพทย์ธงภักดิ์ มีเพียร
12 นายแพทย์ธนกร เทียนศรี
13 นายแพทย์ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์
14 นายแพทย์ธนาสิทธิ์ เตชานุกูล
15 แพทย์หญิงนวพร พูลสุวรรณ
16 นายแพทย์นิพันธ์ ทองบ่อ
17 นางปรีชญา เขตจัตุรัส
18 นายปรีชา ฤทธิ์ทอง
19 นางพิชญา ทองโพธิ์
20 นายแพทย์ภาสกร สวัสดิรักษ์
21 นางรัชนีพร ฐานธรรม
22 แพทย์หญิงวรินทร์ สมิทธิเมธินทร์
23 นางสาววลัยลักษณ์ ผลบุญ
24 นายวัชรพล สาแหรกทอง
25 นายแพทย์วิทู กลิ่นอวล
26 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย งามประเสริฐ
27 นางสาวสกลนันท์ หุ่นเจริญ
28 นางสาวสมพร พูลพานิชอุปถัมย์
29 นางสาวสรียานันท์ ศศิญาพันธุ์
30 นางสิริกาญจน์ เหล่าพาณิชยางกูร
31 นางสาวสิริกุล เหล่าศรีวิจิตร
32 นายสุรชัย โชติรัตนอมรกิจ
33 นางอรวรรณ วราภาพงษ์

 Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณภชิสา  ภัทระติยะกุล(ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 02 201 0828  E-mail : phachisa.pha@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296 Website: http://med.mahidol.ac.th/has