เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

 

ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ : 1 มิ.ย. – 23 ก.ย. 63 รวมทั้งสิ้น 44 วัน
-  การบรรยายและศึกษาดูงานในประเทศวันจันทร์ - พุธ เวลา 08.30 – 15.30 น. (วันละ 6 ชม.)
-  ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ช่วงเดือนกันยายน 2563 (ไม่นับรวมจำนวนชั่วโมงเรียน)

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (เลือกดูงานต่างประเทศตามความสมัครใจ)

การรับสมัคร : 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63   
ประกาศรายชื่อ : 16 มี.ค. 63
ชำระค่าลงทะเบียน : 16 มี.ค. - 15 พ.ค. 63


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณปาริฉัตร มนัสศิริวิทยา(ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 02 201 1547  E-mail : parichat.man@mahidol.ac.th
งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296 Website: http://med.mahidol.ac.th/has