ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48

 

     ตามที่โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
     บัดนี้ โรงเรียนบริหารงานโรงพยาบาล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรมในหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48 ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาว กณิกนันต์ นรินทรกุล ณ อยุธยา
2 นายแพทย์ กฤษดา ทิพย์รัตน์
3 แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล
4 นายแพทย์ คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์
5 แพทย์หญิง จอมธนา ศิริไพบูลย์
6 นางสาวจอมศรี   โพธิสาร
7 นางสาว ชมพู มีเจริญ
8 นายแพทย์ ชินวัต สุวรรณทิพย์
9 แพทย์หญิง ญาณินี วรกิจธำรงค์ชัย
10 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ แหวนหล่อ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล
12 นายแพทย์ ธวัช ธรรมบวร
13 นายแพทย์ ธำรงศักดิ์ คงมั่น
14 นายแพทย์ ธิติ เกิดอรุณสุขศรี
15 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นงนุช สิระชัยนันท์
16 นาง นงลักษณ์ ก่ำภัคสร
17 นายแพทย์ นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นลินี โกวิทวนาวงษ์
19 แพทย์หญิง นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
20 นางสาวนุชฎา  นุชนนท์
21 พันตำรวจเอก นายแพทย์  บัญชา ชีวะอิสระกุล
22 แพทย์หญิง พิชชาพร ธนาพงศธร
23 นาง พิมพ์ฉวี เตชะภัทร
24 แพทย์หญิง มนชยา รักษาวงศ์
25 นายแพทย์ ยุทธนา เศรษฐนันท์
26 แพทย์หญิง รัชดาพร รุ้งแก้ว
27 แพทย์หญิง วรรณนิสา ภู่เจริญ
28 นายแพทย์ วัชระ พงษ์สงวนสุข
29 นายแพทย์ วิสิทธิ์ กิติโชตน์กุล
30 แพทย์หญิง วีริศา วิมลเฉลา
31 นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง
32 แพทย์หญิง ศิริพร อนุกูลประเสริฐ
33 แพทย์หญิง ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
35 นายแพทย์ สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์
36 นายแพทย์ สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
37 นายแพทย์ สมบูรณ์ โหตะวารีกาญจน
38 แพทย์หญิง สาวิตรี สุวิกรม
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
40 แพทย์หญิงสุธาพร  ล้ำเลิศกุล
41 นาง สุมาลี สุขใย
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุมิตรา  ประเทพ
43 นาง สุรีย์พร กุมภคาม
44 แพทย์หญิง หทัยมาศ โคตรสมพงษ์
45 นายแพทย์ อดิษฐ์ โชติพานิช
46 นายแพทย์ อนุแสง จิตสมเกษม
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
48 แพทย์หญิง อินท์สุดา แก้วกาญจน์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์  อุเทน ปานดี
50 นายแพทย์ เอกฉัตร ฉันธนาภัค

 

 Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณปาริฉัตร มนัสศิริวิทยา(ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 02 201 1547

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296 Website: http://med.mahidol.ac.th/has