เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค. 2563

ระยะเวลาการอบรม : ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 26 พ.ค. 2563 (14 วัน)
-   การบรรยายและศึกษาดูงานในประเทศ วันจันทร์ -  วันพุธ ระหว่าง เวลา 08.30 – 15.30 น. (วันละ 6 ชม.)

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 35,000บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

การรับสมัคร : 6 ม.ค. - 20 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อ : 27 มี.ค. 63
ชำระค่าลงทะเบียน : 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณภชิสา  ภัทระติยะกุล(ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 02 201 0828  E-mail : phachisa.pha@mahidol.ac.th
งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296 Website: http://med.mahidol.ac.th/has