ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 5

 

     ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 นั้น 
     บัดนี้ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวกฤติญา เชื้อทอง
2 นางสาวเกษรา วรวุธพุฒิพงศ์
3 นางสาวขวัญชนก ปุระมงคล
4 นางคีญาพัตร นพสิทธิศุภพงษ์
5 นางจินดาภา อังศุวัฒนากุล
6 นายจิรโรจน์ โพธิ์เอี่ยม
7 นางจิรวดี ยงยุทธ
8 นางสาวเจนจิรา เพ็งแจม
9 นางสาวชลธิชา หุ่นเลิศ
10 นายชัยณรงค์ นวลคล้าย
11 นางสาวฐิติชญาณ์ ดำริห์
12 นายณัฐดนัย ไหมทอง
13 นางสาวณัฐิกานต์ จันหอม
14 นายธนิต วิริยะธารากิจ
15 นางสาวธัญญ์ฐิตา กุญชโร
16 นางสาวนลินี นิยมไทย
17 นางสาวนัทธมน เดชประภัสสร
18 นางนิภา ภิญโญเสริมรัตน์
19 ทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ สุนทรสวัสดิ์
20 นางสาวปุณยวีร์ ภาณุทัต
21 นายพบกร รัตนบุรี
22 นางสาวพัณณิตา ผลทวีชัย
23 นางภาจารี พึ่งสมยา
24 นางมณทิชา พันธุ์ไพร
25 นางสาวชลพรรณ จันทรังษี
26 นางสาวมัณชญา รอดผาสุข
27 นางสาวรติ ตันติวุฒิ
28 นางลดาวัลย์ สบายสมัย
29 นางสาววรางคณา สาริพันธุ์
30 นางสาววิชชาวดี หน่อเนื้อ
31 นางสาววิภาพร รักเรืองรอง
32 นางสาวศศิภา หมื่นศรี
33 นางสาวสาธิดา แจ้งเจริญ
34 นางสาวสุกัญญา รุดจันทึก
35 นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์
36 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญสวัสดิ์
37 นางสาวหทัยรดา ณ ระนอง
38 นายอรรณพ ภู่ประดิษฐ์
39 นายอรุณฉัตร สงวนกุล
40 นางสาวอุษา พรหมสูตร

 Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณภชิสา  ภัทระติยะกุล(ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 02 201 0828
E-mail : 
phachisa.pha@mahidol.ac.th
งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296 Website: http://med.mahidol.ac.th/has