You are here

แจ้งผลการพิจารณาทุนฯ นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรรณา เสียงเจริญ 02201-1804
อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: ramapostgrad@gmail.com

Phone: 0-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line