วิสัยทัศน์ของฝ่ายการคลัง (Vision of Finance Division)
ฝ่ายการคลัง มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการบริหารงานด้านการคลัง ตามหลักธรรมาภิบาลและการมุ่งเน้นลูกค้า

Finance Division is committed to be proactive supporting department.It is reliable with fiscal administration based on good governance and customer oriented.
พันธกิจของฝ่ายการคลัง (Mission of Finance Division)

1

บริหารจัดการด้านการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล

4

บริหารจัดการด้านการจัดเก็บเงินรายได้

2

บริหารจัดการด้านการใช้งบประมาณ

5

บริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายเงิน

3

เสนอข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

6

ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบการเงินและงบประมาณ
 

เนื่องในโอกาสได้รับประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2018 ของ World Health Organization :WHO...

 

ฝ่ายการคลัง ได้รับการรับรองคุณภาพระบบงานมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านระบบการรับชำระค่ารักษาพยาบาล...

 
"RAMA คิดลด...งดฟุ่มเฟือย" ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกันแชร์ความคิดเห็นเพื่อลดการใช้วัสดุสำนักงาน 

ขอเชิญชวนชาวรามาธิบดีร่วมกันแชร์ความคิดเห็นเพื่อลดการใช้วัสดุสำนักงาน ผ่าน QR Code ภายในวันที่ 28 ก.พ....

 

ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี (เริ่มลงทะเบียน 11.30-13.00...

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ...

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร...

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายการคลัง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีมุทิตาจิตในการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และ...

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...