รายการสื่อวิดีทัศน์ FM academics  ปี 2559

บริการสื่อ: ขอยืมแผ่น DVD ได้ที่ห้องสมุดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (คุณพิริยะ) ส่งคืนภายใน 5 วันทำการ

    วันที่                          ชื่อเรื่อง             วิทยากร  สื่อ
  8 ม.ค. 59   GI Bleeding   อ. อัครวิทย์  พูลสมบัติ D
15 ม.ค. 59   Pearls in Management of Thyroid Disorders   อ. ชุตินธร  ศรีพระประแดง D
29 ม.ค. 59   Emergency in Pulmonary Medicine   อ. เดชอาจิณ  ชุณหสวัสดิกุล D
  5 ก.พ. 59   Palliative care in heart failure   อ. ธีรภัทร  ยิ่งชนม์เจริญ D
19 ก.พ. 59   [ML] Medical Tourism   ศ. วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ และคณะ D
26 ก.พ. 59   Fever of Unknown Origin   อ. อังสนา  ภู่เผือกรัตน์ D
  4 มี.ค. 59   กฎหมายเบื้องต้น   อ. วิศาล  วรสุวรรณรักษ์ D
11 มี.ค. 59   Highlight from 2015 ATA guidelines on thyroid nodules and DTC   รศ. วัลยา  จงเจริญประเสริฐ D
18 มี.ค. 59    Depression in elderly *   อ. จิตติมา  บุญเกิด D
25 มี.ค. 59    Dog bite *   อ. กษมณฑ์  อร่ามวาณิชย์ D
  1 เม.ย. 59    Valvular heart disease   ผศ. ธาริณี  ตั้งเจริญ D
  8 เม.ย. 59    [ML] Ethical issues in treating patients with HIV/AIDS   ศ. วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์  และคณะ D
13 พ.ค. 59    Child abuse & child injury prevention *   อ. ฉัตรชัย  อิ่มอารมย์ D
  3 มิ.ย. 59    Common skin diseases for primary care   อ. จิตประภัสสร  เทียนวิบูลย์ D
10 มิ.ย. 59    Approach to anemia   อ. สุลดา  ภู่เกียรติ D
17 มิ.ย. 59    [ML] Social media and Medicine   ศ. วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์  และคณะ D
24 มิ.ย. 59    WONCA Europe Conference *   อ. ภัควิภา  เริ่มยินดี D
  1 ก.ค. 59   Common eye diseases for primary care   อ. ภัศรา  จงขจรพงษ์ D
  8 ก.ค. 59   Working with couple   ผศ. สายพิณ  หัตถีรัตน์ D
15 ก.ค. 59   Supplement diet   ผศ.พญ. ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร D
22 ก.ค. 59   Update ACLS   อ.พญ. กษมณฑ์  อร่ามวาณิชย์ D
29 ก.ค. 59   360 องศากับความหลากหลายทางเพศวิถีในบริบทไทย   คุณศรัทธารา  หัตถีรัตน์ D
  5 ส.ค. 59   [ML] Ethical issues of dealing with other systems of medicine         ศ.นพ. วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ และคณะ D
19 ส.ค. 59   Swallowing disorder in elderly   อ.นพ.ไพฑูรย์  เบ็ญจพรเลิศ D
  2 ก.ย. 59   Common vascular diseases for primary care   อ.นพ.บัณฑิต  สกุลชัยรุ่งเรือง D
  9 ก.ย. 59   Update ATLS (Advanced Trauma Life Support) guideline   อ.นพ. ธาริน  ธรรมพงศา D
16 ก.ย. 59   Stroke rehabilitation for primary care   อ.ดร.นพ. ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์ D
23 ก.ย. 59   Geriatric conference   ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อ.จิตติมา  บุญเกิด D
30 ก.ย. 59   Physical activity: A tool for health in family medicine   อ.นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ D
  7 ต.ค. 59   Common ENT problems in primary care (part I)   อ.พญ.ศิวะพร  เกียรติธนะบำรุง D
28 ต.ค. 59   Integrated healthcare systems for family physicians   ผศ.ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ์ D
  4 พ.ย. 59   Cognitive test instead of MMSE   คุณกฤษณา  กิตติชัย D
18 พ.ย. 59     Update in pharmacological management of artherosclerosis and cardiovascular disease   อ.นพ. ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ D
25 พ.ย. 59   Rheumatic diseases for primary care: Arthritis    ผศ.นพ. กิตติ  โตเต็มโชคชัยการ D
  2 ธ.ค. 59   Abdominal trauma   อ.นพ.ธาริน  ธรรมพงษา D
  9 ธ.ค. 59   [ML] Resource allocation in the health care system   ศ.นพ.วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ และคณะ D
16 ธ.ค. 59   Basic EKG in primary care   ผศ.พญ.สิรินทร์  อภิญาสวัสดิ์ D
       

หมายเหตุ  [M.Ed] แพทยศาสตร์ศึกษา     [ML] Medical Law Series       [N] บรรยายช่วงพักเที่ยง จัดโดยบริษัทยา

 

>> ทะเบียนสื่อวีดิทัศน์กิจกรรม FM Academics <<

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486