บุคลากร

 
   
 

นางสาวสุพรรณี ทาทอง

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

(เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)

 

หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก

นางสาวธนภรณ์ แดงใจ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นางสาวจิรวดี ชุมพล

นักวิชาการศึกษา

นางสาววัชราภรณ์ บุญมี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเบญจรัตน์  อยู่จงดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐฐา จิระพลังสันติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกนกพร ป้องจันลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

นายพิสิฏฐ์ ล่ำใหญ่

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

 

 

หน่วยสนับสนุนทั่วไป

นางสุธิดา ทัพสุริย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าหน่วย

นางสาวชลาลัย คูสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัสสร อิทรามาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเฉลิมขวัญ วิสุทธิสาโร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวนฤมล อุทัยอนุรักษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวศนิวาร ทองจุฑา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   

นางนิลาวัณย์ จันใบเล็ก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

นางประยูร ปาตั๋ว

พนักงานสถานที่

นางสาวอาริษา เสาเปรีย

พนักงานสถานที่

 

     

หน่วยสนับสนุนวิชาการ

นางธาราทิพย์  พุ่มกำพล

พยาบาล

นางสาวศรีนวล หอสกุลชัย

พยาบาล

นางสุมนทิพย์ นาควิจิตร
พยาบาล

นางสาวสุมันตา  ตันทวีวงศ์

พยาบาล

นางพรพิมล โอเจริญ

พยาบาล

นางอัมพิกา ก้องพิศุทธิ์กุล

พยาบาล

นายนิสิต เที่ยงสมพงษ์

นักสังคมสงเคราะห์

นางศรีจันทร์ กัณหาสาลี

นักสุขศึกษา

นางสาวชนากานต์ เจริญพันธ์

นักสุขศึกษา

นางสาวเนตรชนก สิงห์เห

นักดนตรีบำบัด

 

นางสาวทยากร กิตติชัย

นักจิตวิทยา

นางดวงกมล สายด้วง

นักกิจกรรมดนตรีบำบัด

นายสุรพศ ใจคม
นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวไพจิตร อินปัญญา

เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวมณีนุช กาเซ็มตีมะ

เจ้าหน้าที่วิจัย

 

นางศศิปรียากานต์ มิ่งวงศ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวศศิกานต์ ไพรสน

ผู้ช่วยพยาบาล