You are here

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

     คุณอัปสร ตันศิริคงคล เป็นตัวแทน ครอบครัวศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล มอบกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าจำนวน 1 คู่ (มูลค่า 650,000 บาท) แก่ภาควิชาจักษุวิทยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาควิชาในการเรียนการสอน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาและคณาจารย์ภาควิชา เป็นผู้รับมอบ

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรัตนิน