You are here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2566

 

1. แพทย์หญิงกฤตยา  จิตสิทธิภากร        โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เขต 3

2. นายแพทย์ไชยวัฒน์  โทณวรรณากร     เขตสุขภาพที่ 6

3. แพทย์หญิงณัฐรัชฎ์  ตั้งอนันตชัย          อิสระ

4. แพทย์หญิงธัญธิตา  มงคลศรีสวัสดิ์       อิสระ

5. นายแพทย์ปารเมศ  ขำเลิศ                   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เขต 10

6. แพทย์หญิงภาวินี  บุญยศ                     สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. แพทย์หญิงภาสินี  พวงปราง                 โรงพยาบาลปากช่องนานา   เขต 9

8. นายแพทย์วรัญญู  ก่อสันติมุกขัง            อิสระ

หมายเหตุ : ลำดับในการประกาศ ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนหรือผลการคัดเลือกแต่อย่างใด