ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2567

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้สมัคร

ต้นสังกัด

1.

นพ.ฐานสิทธิ์  ศรีสมบัติ

อิสระ

2.

พญ.บุญสิตา   ศรีสมาน

เขตสุขภาพที่ 3

3.

พญ.นันท์นภัส  ดำรงค์เกียรติ

เขตสุขภาพที่ 6

4.

พญ.กติกา  พูลศรี

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

5.

พญ.ภาคินี  ภู่ประเสริฐ

ม.กรุงเทพธนบุรี

6.

นพ.ปฎิพล  บูรณรัช

รพ.เกษตรสมบูรณ์

7.

นพ.พัชระ  แย้มจันทร์

กรมแพทย์ทหารเรือ

8.

นพ.อนิวรรตน์  วาทีรชตะ

รพ.บัวใหญ่

หมายเหตุ : 1. ลำดับในการประกาศ ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนหรือผลการคัดเลือกแต่อย่างใด

          2. ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ที่หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใน 2 วันทำการหลังจากประกาศผล