สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

Publication in 2017

NO. Authors Title Journal Title
1 Geyman LS, Garg RA, Suwan Y, Trivedi V, Krawitz BD, Mo S, et al. Peripapillary perfused capillary density in primary open-angle glaucoma across disease stage: an optical coherence tomography angiography study. The British journal of ophthalmology. 2017.
2 Bhoomibunchoo C, Yospaiboon Y, Thoongsuwan S, Rojanaporn D, Watanachai N, Jirarattanasopa P, et al. Idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy in Thai patients with clinical and angiographic choroidal neovascularization Clin Ophthalmol. 2017;11:317-22.
3 Jongkhajornpong P, Lekhanont K, Siriyotha S, Kanokrungsee S, Chuckpaiwong V. Factors Contributing to Long-Term Severe Visual Impairment in Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis Journal of Ophthalmology. 2017;2017:7.
4 Lekhanont K, Vanikieti K, Nimvorapun N, Chuckpaiwong V. Outcomes of descemet stripping automated endothelial keratoplasty using imported donor corneas BMC Ophthalmology. 2017;17(1):41.
5 Das T, Ackland P, Correia M, Hanutsaha P, Mahipala P, Nukella PB, et al. Is the 2015 eye care service delivery profile in Southeast Asia closer to universal eye health need! Ophthalmology. 2017:1-12.
6 Aung T, Ozaki M, Lee MC, Schlotzer-Schrehardt U, Thorleifsson G, Mizoguchi T, et al. Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci Nature genetics. 2017.
7 Vanikieti K, Poonyathalang A, Jindahra P, Bouzika P, Rizzo Iii JF, Cestari DM. Clinical characteristics and long-term visual outcome of optic neuritis in neuromyelitis optica spectrum disorder: A comparison between Thai and American-Caucasian cohorts Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2017;17:87-91.
8 Stapleton F, Alves M, Bunya V. Y, Jalbert I, Lekhanont K, et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report Ocul Surf. 2017 Jul;15(3):334-365. doi: 10.1016/j.jtos.2017.05.003. Epub 2017 Jul 20.
9 Prasartritha W, Sukavatcharin S, Tipsuriyaporn B Intravitreal Ranibizumab for Non-Proliferative Idiopathic Macular Telangiectasia Treatment Rama Med J. 2017; 40: 38-47
10 Suwan Y.,Geyman, L. S.,Fard, M. A.,Tantraworasin, A.,Chui, T. Y.,Rosen, R. B.,Ritch, R. Peripapillary Perfused Capillary Density in Exfoliation Syndrome and Exfoliation Glaucoma versus POAG and Healthy Controls: An OCTA Study Asia Pac J Ophthalmol.2017
11 Chuckpaiwong V., Nithithanaphat C.,Jongkhajornpong P.,Lekhanont K. Epithelial basement membrane dystrophy after femtosecond laser–assisted laser in situ keratomileusis Canadian Journal of Ophthalmology.2017
12 Vanikieti K.,Bouffard M.,Gilbert A.,Rizzo, J. Letter re: Teaching NeuroImages: Acute Parinaud syndrome Neurology. 2017 Oct 24;89(17):1843.
13 Wuthisiri W.,Lai Y. H.,Capasso J.,Blidner M.,Salz D.,Kruger E.,Levin A. V. Autoimmune retinopathy associated with systemic lupus erythematosus: A diagnostic dilemma Taiwan J Ophthalmol. 2017 Jul-Sep;7(3):172-176. doi: 10.4103/tjo.tjo_40_17
14 Putthirangsiwong B., Selva D., Chokthaweesak W., Chanthanaphak E., Singhara Na Ayudhaya S. Orbital lymphaticovenous malformation with concomitant spontaneous orbital arteriovenous fistula J Neurosurg Pediatr. 2017 Nov 24:1-4. doi: 10.3171/2017.8.PEDS17379.
15 Suwan Y.,
Jiamsawad S.,
Tantraworasin  A.,
Geyman L.,
Supakontanasan W.,
Teekhasaenee, C.
Qualitative and quantitative evaluation of acute angle-closure mechanisms. BMC Ophthalmol. 2017 Dec 11;17(1):246. doi: 10.1186/s12886-017-0635-8.