ด้านการศึกษา  (ดูทั้งหมด)

สำหรับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 • คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program รายละเอียด คลิก
 • อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) คลิก
 • แบบฟอร์มการขอจริยธรรม รายละเอียด คลิก
 • เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ รายละเอียด คลิก
 • ขอทุนวิจัยรายได้คณะ รายละเอียด คลิก
 • การสนับสนุนตรวจ แก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล ข้อกำหนด รายละเอียด คลิก
 • เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ข้อกำหนด รายละเอียดคลิก
 • การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล ข้อกำหนด รายละเอียด คลิก

 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 • คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program คลิก
 • อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) คลิก
 • แบบฟอร์มการขอจริยธรรม รายละเอียด คลิก
 • เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ รายละเอียด คลิก
 • ขอทุนวิจัยรายได้คณะ (โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา) คลิก

 

CITI Program
CITI ( Collaborative Institutional Training Initiative) Program คืออะไร