ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

 
     เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ในพิธีปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 11 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในโอกาสนี้ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ในนามของคณาจารย์ บุคลากร แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการสนับสนุนวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน มา ณ โอกาสนี้