ปฐมนิเทศแพทยประจำบ้านและอบรมวิชาการในส่วนของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน

และ อบรมวิชาการในส่วนของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ปฐมนิเทศและอบรมวิชาการ เรื่อง Basic Emergency Course for the 1 year Emergency Resident

  

  

  

ACLS & PALS Workshop