สมัครแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการฝึกอบรม 2567

วันที่ 11 กันยายน - 31 ตุลาคม  2566

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 14 คน/ปี

ช่วงเวลารับสมัคร    11 กันยายน -31 ตุลาคม 2566

วันสอบสัมภาษณ์  รอบที่ 1 วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สถานที่สัมภาษณ์และคัดเลือก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งได้แสดงเอกสารคุณสมบัติการเข้ารับสมัครอย่างครบถ้วน

ช่องทางการรับสมัคร

          ● ขั้นตอนที่ 1 ทําตามขั้นตอนการสมัครที่เว็บไซต์ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งเอกสารเพิ่มเติม (โดยสามารถสมัครได้ทันทีที่พร้อมและส่งเอกสารให้ครบถ้วนก่อนกําหนดปิดรับสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
          ● ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมัครด้วยตนเองทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ยื่นพร้อมหลักฐาน และลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
          ● ขั้นตอนที่ 3 ทำตามขั้นตอนการสมัครที่เว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

          *      ขอสงวนสิทธิ์ให้การสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ดำเนินการสมัครครบทั้ง 3 ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
         
**     ลำดับการสัมภาษณ์ จะกำหนดตามลำดับการสมัครในระบบงานการศึกษาหลังปริญญาฯ

 

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (*จำเป็น)

          1. รูปถ่ายประกอบการรับสมัคร ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสมัคร : รูปถ่ายหน้าตรง, ชุดสุภาพ, ไม่สวมชุดครุย “พื้นหลังสีขาวเท่านั้น”
          2. สำเนาปริญญาบัตร
          3. สำเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (transcript ฉบับสมบูรณ์)
          4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้น)
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
          6. สำเนาทะเบียนบ้าน
          7. หลักฐานผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
          8. จดหมายรับรอง (ใบ recommendation, ไม่ต้องเปิดผนึก) จำนวน  3 ท่าน
          9. รายงาน Competency Based Portfolio Assessment และ บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร (ไม่เกิน 3 หน้า A4 รวมปก) ตามตัวอย่างที่แสดงในภาคผนวก 1 *เอกสารเพิ่มเติมโดยสามารถ upload ภายหลังได้
          10. หนังสือรับรองต้นสังกัด (ถ้ามี)
          11. ใบสมัครจากแพทยสภา
          12. หลักฐานการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ MU GRAD Plus หรือ MU ELT (ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น) , TOEFL, iBT, IELTS

หลักฐานและเอกสารการรับสมัครในส่วนของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ในการคัดเลือก

การคัดเลือกจะทำโดยการให้คะแนนตามหลักฐานการสมัครและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
● ประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ จำนวนปีที่ใช้ทุน บทบาทหน้าที่ สถานที่ทำงาน คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน
          ○ คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน (recommendation) ควรสะท้อนถึงตัวตนและประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างแท้จริง
             โดยหลักสูตรพิจารณาจดหมายรับรองทั้งจาก หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือสหวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กับผู้สมัคร และจำกัดไม่เกินจำนวน 3 ฉบับ
● ความสามารถทางวิชาการ โดยใช้ผลการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์
● ผลการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภายใน 5 ปี)
          ○ การพิจารณาคะแนนที่จะได้รับเป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก (IELTs, TOEFL-iBT, MU Grad – Plus)
             กรณีการสอบวัดผลโดยสถาบันอื่นๆ สามารถใช้ในการยื่นสมัครได้ และสัดส่วนคะแนนจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดการเทียบเคียงผลการวัด

● วันสัมภาษณ์มีการวัดประเมินผล ประกอบด้วย
          ○ สอบทฤษฎี (ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ)
          ○ สอบปฏิบัติ
               ■ ทักษะในการกู้ชีพ ความเป็นผู้นำ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
               ■ ทักษะทางจิตใจและอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ
               ■ ทักษะในการสื่อสาร ความเป็นครู
          ○ สอบสัมภาษณ์
               ■ เตรียมสไลด์นำเสนอ แนะนำตนเอง ไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ส่งที่ Email : pamorn.nam@mahidol.edu (ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566)
               ■ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความมีอารมณ์ขัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสุภาพ การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
               ■ คุณสมบัติทั่วไป การแต่งกาย บุคลิกภาพ ความน่าไว้วางใจ ความรู้ทั่วไป
               ■ คุณสมบัติเสริม หรือพิเศษอื่นๆ เช่น เป็นผู้รับทุนต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐให้เข้าฝึกอบรม

ช่วงเวลาในการสมัคร

          ● สมัครทางเว็ปไซต์ งานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 website : https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf
          ● สมัครทางแพทยสภา และ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 Website: https://tmc.or.th/tcgme

สถานที่การคัดเลือก

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่

          ● คุณภมร นามเสนาะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์/โทรสาร 022012404 (ในวันและเวลาราชการ)
             Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/er/th/education/resident 
          ● สมัครทางเว็บไซต์งานการศึกษาหลังปริญญา https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf

https://www.rama.mahidol.ac.th/er/th/education/resident

สมัครทางเว็บงานการศึกษาหลังปริญญา

คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ