รายละเอียดรายวิชาแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

แพทย์ประจำบ้าน

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้มีหลักสูตร Elective ในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจในด้านเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน

ระยะเวลาการอบรม

          หลักสูตรจะมีระยะเวลาการอบรมแบบ สองสัปดาห์ และ สี่สัปดาห์ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อรับตารางการอบรม รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ที่สนใจได้

วิธีการเรียนการสอน     ประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่
     - การปฏิบัติงานภายในห้องฉุกเฉิน
     - การบรรยาย (Lecture) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าฟังการบรรยายตามปกติของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ได้ ตามตารางที่จะแจกให้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เข้ามารับการฝึกอบรม นอกจากนี้จะสามารถจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมสนใจเป็นพิเศษได้หากมาพร้อมกันหลายคน
     - การดูงานนอกสถานที่/ประชุมวิชาการ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มารับการฝึกอบรม
     - การเชียนบทความ/Present topic แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีการเขียนบทความและpresent topic อย่างน้อย 1 เรื่อง 

แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณวันทนา  พุ่มพวง

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ 02-2011484
โทรสาร   02-2012404