ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านปี2558

 

 

 

NO. Authors Title              Journal Title
1  ทิตยารัตน์ แตงทอง,พบ., 
ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์,พบ.
ปวิน นำธวัช,พบ.                                             

     

ประสิทธิภาพของสารละลายเคราตินในการละลายขึ้หู
Efficacy of kelatolytic agents in earwax solvent
Abstract
 

 

2
 

พัชร์ีรญา สัขโบสถ์,พบ.
ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์,พบ.,
ปวิน นำธวัช,พบ.,
วิชิต ชีวเรืองโรจน์,พบ.

 

 

ประสิทธิภาพของการนำกล้องกึ่งแข็งขนาด 1.2 มิลลิเมตร มาใช้ในการส่องกล้องทางจมูก เพื่อตรยจหารูเปิดของโพรงอากาศใต้สมองและโพรงอากาศโหนกแก้ม
The efficay of using the semi-rigid endoscope 1.2mm to identify the sphenoid sinus ostium compare with the conventional trans-nasal rigld endoscopy
Abstract

 

 
3 ทศพร อัจฉราเจริญยิ่ง,พบ.,
ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์,พบ.

การศึกษาการแยกชนิดของเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ด้ว้ยเทคนิตการแตกตัวสารตั้งต้น เป็นไอออนโดยผสมผสารตั้งต้นกับแมทริกซ์ขแมสริกซ์-แมสสเปกโทรเมทรีฝลิควิด โครมาโดกราฟี่ขแมสสเปกโทรเมทรี
The Usefulness of Matrix-Assisted Laser Desorption'Ionization-Time-of-Fight/Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)/Liqjid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) in Thyroid Nodule Classification

Abstract

 
4

จุฬามาศ สุวัฒนภักดี,พบ.,
ภูริช ประณีตวตกุล.,
สุภาวดี ประคุณหังสิต,พบ.

 

ความผิดปกติของส่วนหน้าของ Interior Turbinate
Abnormality of the  Anterior Most of Inferior Turbinate
Abstract

.
5

 
โสภณ ถิรกิจไพโรจน์,พล., บุญสาม รุุ่งภูวภัทรมพล.
ปวิน นำธวัช,พบ.

 

การศึกษาผลของการใช้ยา ไลโชไซม์ คลอไรด์ ต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือดภายหลังการผ่าตัดต่อไทรยอด์โดยเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา
(Hemostatic efficacy of Lysozyme chloride in post-operative thyroid surgery)
Abstract

.
6

อนุกูล รัตนาวิบูลย์,พบ.,
เฉลิมชัย ชินตระการ.,
ปวิน นำธวัช.
 

 

 

การศึกษาการใช้เครื่องมือใน Bipolar Thermofusion BiClamp ต่อปรืมาณเลือดออกระหว่างและหลังผ่าตัดในากรผ่าตัดต่อมไทรอยด์ข้างเดียว
(Unilateral ymotcebol) โดยเปรียบเทียบกับวิธีปกติ (Hemostatic officacy of Bipolar Thermofusion BiClamp in Unilateral thyroidectomy)
Abstract