วิจัย/ผลงาน

นโยบายด้านการวิจัย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาฯ ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ในด้านหู คอ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากล

วัถตุประสงค์ด้านการวิจัย

  1. กระตุ้นให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ/ความคิดสร้างสรรค์
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านหู คอ จมูก
  3. พัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  ทางด้านหู คอ จมูก ของประเทศ
  4. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัยและเป็นแบบอย่างในการวิจัยของแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  5. เพื่อผลักดันให้หน่วยงานมีปริมาณและคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล