ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านปี2555

 

 

 

NO. Authors                  Title               Journal Title
1      ธรณิช ลิมปกรณ์กุล,พ.ย., บุญชู กุลประดิษฐารมณ์,พบ.,เฉลิมชัย ชินตระการ,พบ., 

     

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียจากบริเวณผิวนอกและบริเวณแกนกลางของต่อมทอนซิล ในผู้ป่วยที่มีภาวะการณ์กลับเป็นซ้ำของต่อมทอนซิล ในผู้ป่วยที่มีภาวะการณ์กลับเป็นซ้ำของต่อมทอนซิลอักเสบ" (Bacteriology of surfaced and core of tonsil in recurrent tonsilllitis)

Abstract
 

 

2
 

ชิษณุภา ภิญโญยาง,พบ.,
บุญสาม รุ่งภูวภัทร,พ.บ.,

 

 

การรักษาริดสีดวงจมูกโดยวิธีล้างจมูกด้วยการผสมยาสเตียรอยด์สำหรับพ่นแบบละอองฝอยกับน้ำเกลือล้างจมูกเปรียบเทียบกับการใช้ยาสเตียรยอด์พ่นจมูกในการลดอาการทางจมูก และลดชยสดก่อยนิดวรดวงจมูก(Efficacy of Budesonide in Saline Sinonasal Irrigations in the Management of Nasal polyposis)
Abstract
 
 
3. นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุ,พบ., ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์,,
วิชิต ชีวเรืองโรจน์,,
สุภาวดี ประคุณหังสิต
 

การรักษาริดสีดวงจขจมูกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ"(Radiofrequency).(Radiofrequency is a Safa and Effective Treatment of Nasal Polyp:Prospective Cohort, Randomized,Controllec Trial)

Abstract

 
4

 จิรพร สุวรรณสัญญา,พบ., เฉลิมชัย ชินตระการ,พบ.
บุญลู กุลประดิษฐารมณ์

 

การพ่น สารสกัดจากดอกคาโมไมล์ ในการป่้องกันยื่อบุปากอักเสบจากการฉายแสงและยาเคมีบำบัด (Randomized controlled study of Chamomile extracts in the prevention of chemo-randiation induced oral mucositis)

Abstract

.
5.

เนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม,พบ.
บุญสาม รุ่งภูวภัทร,พบ,,
วิชิต ชีวเรืองโรจน์,พ.บ.

 

 

อัตราการตรวจพบ Interleukin-5 (IL-5) ในริดสีดวงจมูกของผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (Prevalence of Interleukin-5(IL-5) in Nasal Polyps of Patients at Ramathibodi Hospital)

Abstract

 
6. สุภาภรณ์ บุญชิต,พบ.,
เฉลิมชัย ชินตระการ,พบ.
 
เชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุชองภาวะที่มีของเหลวขังในหูชั้นกลาง (Bacteriologic etiology of media with effusion)
Abstract